Burgemeester Oost Gelre ondertekent samenwerkingsconvenant landelijke aanpak fraude.

 

Gemeente Oost Gelre heeft aansluiting gezocht bij de Landelijke Stuurgroep Interventieteams. In samenwerking met ketenpartners wordt hierin gewerkt aan het voorkomen en terugdringen van uiteenlopende soorten van fraude, overtredingen van arbeidswetgeving en andere (daarmee samenhangende) misstanden.

 

Het samenwerkingsverband bestaat uit: het ministerie van SZW (de Inspectie SZW), het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, de Belastingdienst (IB en Toeslagen), het ministerie van Justitie en Veiligheid (de IND), de politie, het college van procureurs generaal (het OM) en diverse gemeenten.

 

Samenwerken om uiteenlopende soorten fraude aan te pakken

De partners werken op projectbasis landelijk samen in zogeheten ‘interventieteams’. Door de samenwerking willen de partners onderwerpen als zwartwerken, illegale arbeid, problematiek rondom arbeidsmigranten, wijkgerichte problematiek, adresfraude, problematiek op en rond recreatieparken en andere hiermee samenhangende misstanden voorkomen en terugdringen. De misstanden waar de interventieteams zich op richten, sluiten aan op de aanpak van ondermijning in Oost Gelre.

 

Burgemeester Bronsvoort: “Door deze samenwerking in de LSI kunnen we bij misstanden gegevens met partners delen en de problematiek met verschillende instanties aanpakken. Als voorbeeld: een huishouden dat bij de gemeente in beeld komt vanwege adresfraude, kan mogelijk aanleiding geven voor andere instanties om te kijken naar arbeidsuitbuiting of uitkeringsfraude”.

 

De Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) is sinds 2003 operationeel en werkt op basis van een samenwerkingsconvenant. Hierin zijn afspraken over de samenwerking vastgelegd. Het aantal partners breidt nog uit.

 

Samenwerking in LSI is aanvullend op samenwerking in het RIEC

Voor de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit werkt de gemeente Oost Gelre al samen in het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC). Dit RIEC opereert onder leiding van het lokale overleg tussen burgemeester, openbaar ministerie en politie. Ketenpartners binnen het RIEC zijn gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV en Belastingdienst. De LSI werkt aanvullend daarop samen met de Sociale Verzekeringsbank.