Op maandag 21 februari tekenden bestuursleden van ACCENT Scholengroep, SOPOW, De Korenburg, SWW en ZOZIJN een intentieverklaring voor de vorming van een inclusief Integraal Kind Centrum (IKC). De gemeente Winterswijk steunt dit initiatief. Wethouder Onderwijs Elvira Schepers ondertekende daarom ter kennisgeving de intentieverklaring.

De ondertekening is een bijzonder moment waar in de afgelopen drie jaar naar is toegewerkt. De intentieverklaring is een uitwerking van het gemeentelijk Integraal onderwijs Huisvesting Plan (IHP). In het inclusieve IKC vindt een samenwerking plaats tussen De Schakel en Julianaschool voor regulier onderwijs en De Korenburg voor speciaal basisonderwijs. De uitwerking van de inclusieve gedachte heeft ertoe geleid, dat ook SWW en ZOZIJN zijn aangesloten. Zij leveren aanvullende expertise voor een inclusievere kinderopvang binnen dit IKC en voor extra ondersteuning voor die kinderen, die dat nodig hebben voor hun ontwikkeling. De vorming van een inclusief IKC is een belangrijke meerwaarde voor Winterswijk.

Vervolg op ondertekening intentieverklaring

De betrokken partijen starten aansluitend op het tekenen van de intentieverklaring een onderzoeks- en uitwerkingstraject. Hierin brengen zij kansen en risico’s verder in kaart, onderzoeken zij de uitvoeringsbepalingen van de samenwerking en verkennen zij de uitwerkingskeuzes.

Anders organiseren, anders bekostigen en over de muren van de eigen organisatie denken, zijn mogelijkheden die verkend gaan worden.

Waarom een Inclusief IKC in Winterswijk

Onder een inclusief IKC verstaan partijen een voorziening voor kinderen van 0-13 jaar met een totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang. Partijen vinden het belangrijk dat kinderen met een beperking onderwijs volgen samen met andere kinderen. Voor kinderen met een beperking betekent dit dat zij ook omgaan met kinderen zonder een beperking en zich samen ontwikkelen. Voor alle kinderen draagt dit bij aan de socialisatie en persoonsvorming. Het gezamenlijk opvang en onderwijs leert kinderen om te gaan met diversiteit. De partijen zien het als hun opdracht om kinderen samen te brengen en ervoor te zorgen dat kinderen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Waarbij vooral gekeken wordt naar mogelijkheden en kansen. Samenwerken aan een ontwikkel- en leeromgeving die zo regulier mogelijk en thuisnabij is voor alle kinderen.

Met het tekenen van deze intentie verklaring is een mooie en goede eerste stap gezet om in gezamenlijkheid te gaan bouwen richting dit Inclusief Integraal Kind Centrum. Een kindcentrum waar diversiteit wordt omarmd, iedereen volwaardig is en met elkaar verbonden. Waar kinderen en medewerkers van en met elkaar leren.