Bomen zijn belangrijk voor provincie Gelderland, ook langs wegen. Ondanks planmatig beheer en onderhoud hebben bomen niet het eeuwige leven. Bomen, die uiteindelijk niet meer te redden zijn, kapt provincie Gelderland voor de veiligheid van de omgeving. Twaalf bomen langs de Vredenseweg (N820)  in Winterswijk verkeren in een slechte staat want zijn helemaal of bijna dood. Provincie Gelderland kapt deze 12 bomen. De andere bomen op dit wegvak worden gesnoeid, waarvan een aantal fors wordt teruggesnoeid. Zo kunnen deze bomen nog een aantal jaren mee. 

De gekapte bomen worden gecompenseerd. Komend jaar bekijkt provincie Gelderland geschikte locaties. Voor het kappen heeft de gemeente Winterswijk een vergunning verleend en is een ontheffing van de Wet natuurbescherming verleend. Nu de bezwaartermijn is verstreken kapt de provincie de bomen in de week van 24 t/m 28 januari. Doorgaand verkeer kan gebruik blijven maken van de Vredenseweg, maar moet rekening houden met verkeershinder.

Beheer en onderhoud bomen

De provincie Gelderland heeft vele kilometers boomrijen en boomvlakken in beheer. Grofweg gaat het om zo’n 82.000 individuele bomen en ca.250.000 bomen in zo’n 3500 boomvlakken. Het beheer is erop gericht bomen zo lang mogelijk in goede conditie te houden en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.

Planmatig

Het onderhoud van bomen langs wegen bestaat uit een aantal stappen. Jaarlijks vindt er bij 1/3 van onze bomen een boomveiligheidscontrole plaats door een gespecialiseerd bedrijf. Dan wordt gekeken naar de conditie van de boom, de vitaliteit en of er gesnoeid moet worden. Bij bomen met een verhoogd veiligheidsrisico vindt de inspectie jaarlijks plaats.

Nader onderzoek

Bij twijfel over de veiligheid van de boom vindt er een nader onderzoek plaats of de boom nog gezond en vitaal is en welke aanvullende maatregelen er getroffen kunnen worden om de boom veilig te houden voor de omgeving. Als uiteindelijk deze acties ook niet het gewenste effect hebben, kapt provincie Gelderland uiteindelijk dergelijke bomen vanwege de veiligheid voor de omgeving. Naast de leeftijd vormt ook aantasting door zwammen en het afsterven door de droogte van afgelopen jaren een belangrijke rol om tot het kappen over te gaan.

Herplantplicht en hergebruik

Voor het kappen van dode bomen is een kapvergunning of een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. De ontheffingen zijn verleend door de provincie voor de Wet natuurbescherming en de kapvergunningen door de gemeenten. Voor al deze bomen geld een herplantplicht.