KBO-PCOB is geschrokken van de laatste koopkrachtcijfers. Uit de vandaag verschenen CPB-doorrekening van het regeerakkoord blijkt dat gepensioneerden er in 2022-2025 gemiddeld maar liefst 0,4% per jaar op achteruit gaan. Senioren worden verder op achterstand gezet doordat de verhoging van het minimumloon niet wordt door gekoppeld naar de AOW. Dit is op zich al onaanvaardbaar, maar daarnaast zijn de compensatiemaatregelen in het coalitieakkoord volstrekt ontoereikend om de koopkracht van gepensioneerden te repareren. KBO-PCOB roept de Tweede Kamer op het koopkrachtbeleid van het kabinet te corrigeren tijdens het debat van volgende week over de regeringsverklaring.

Meeste gepensioneerden onder de nullijn

Volgens de berekeningen die de coalitie in december naar buiten bracht, zou de koopkracht van gepensioneerden achterblijven bij die van werkenden en uitkeringsgerechtigden, maar gemiddeld toch nog iets stijgen. Nu de rekenmeesters van het CPB ernaar hebben gekeken, blijkt het allemaal nog erger. Het overgrote deel van de gepensioneerden blijft vier jaar lang onder de nullijn. Gemiddeld blijven gepensioneerden een half procentpunt per jaar achter bij werkenden en uitkeringsgerechtigden. “Ronduit een belediging voor gepensioneerden” , zo noemt KBO-PCOB-woordvoerder Gusta Willems het koopkrachtbeleid van het nieuwe kabinet.

Vergeten groep

De achterblijvende koopkracht komt vooral doordat aanvullende pensioenen naar verwachting slechts beperkt geïndexeerd worden. Het achterwege blijven van indexatie is KBO-PCOB al langere tijd een doorn in het oog. Het is aan de nieuwe minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen om op dit vlak eindelijk eens maatregelen te nemen die effect sorteren voor de vele gepensioneerden die al jaren op indexatie wachten.

Daar komt bij dat de coalitie te weinig doet om de tegenvallende koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden te repareren. Zonder de maatregelen uit het coalitieakkoord zouden werkenden gemiddeld 0,4%-punt per jaar slechter af zijn en uitkeringsgerechtigden 0,5%-punt. Gepensioneerden zijn een vergeten groep. Het coalitieakkoord compenseert hen slechts voor gemiddeld 0,3%-punt, terwijl zij juist méér inkomensreparatie nodig hebben omdat zij de groep zijn met de meest ongunstige vooruitzichten voor de komende jaren.

Loslaten AOW-koppeling gevaarlijk precedent

Het CPB heeft ook de voorgenomen extra verhoging van het minimumloon meegenomen in de analyse. Het kabinet koppelt deze wel door naar de minimumuitkeringen, maar niet naar de AOW. KBO-PCOB vindt dit onacceptabel, en vreest dat AOW’ers hierdoor ook in de verdere toekomst niet meer kunnen vertrouwen op de koppeling. “Het loslaten van de AOW-koppeling schept een gevaarlijk precedent” , aldus Willems.

In plaats van de AOW te koppelen, verhoogt het kabinet de ouderenkorting met 376 euro in 2025. Hoewel dit voor sommige senioren positief uitpakt, bevestigt de CPB-analyse de eerste kritiek dat gepensioneerden die geen of nauwelijks aanvullend pensioen hebben, niets aan de hogere ouderenkorting hebben omdat ze deze niet kunnen verzilveren. Gusta Willems: “Wat senioren betreft scoort het kabinet in zijn eerste rapport een dikke onvoldoende voor koopkracht.”