PvdA Winterswijk heeft haar verkiezingsprogramma voor de raadsperiode 2022-2026 gepresenteerd. Titel van het lokale verkiezingsprogramma is “Met hart voor Winterswijk”. In een ambitieus verkiezingsprogramma geeft de Partij van de Arbeid prioriteit aan betaalbaar wonen, bestaanszekerheid, gelijke kansen en een duurzame toekomst.

 

Met een klassiek sociaaldemocratisch programma kiest de PvdA voor een gemeente die het fundament wil zijn onder de samenleving. De coronacrisis heeft extra duidelijk gemaakt dat blijvend investeren in Winterswijk en haar inwoners noodzakelijk blijft. Een sterke gemeente kan hierin het verschil maken. Onder andere bij het woonbeleid. Om zeker te zijn van een betaalbaar huis mag het marktdenken niet langer overheersen. De PvdA kiest voor een overheid die de regie terugpakt. Met gericht doelgroepenbeleid wil de PvdA de voorraad sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen vergroten.

 

Bestrijden kansenongelijkheid

De PvdA geeft de komende jaren prioriteit aan het bestrijden van kansenongelijkheid. Lijsttrekker Elvira Schepers: ´´Wij willen er alles aan doen om kansengelijkheid te bevorderen. Voor gelijke kansen is het van belang dat we ongelijk durven investeren op plekken waar kinderen het onderwijs het hardste nodig hebben. We bestrijden daarmee het ontstaan van achterstanden. Dat doen we bijvoorbeeld door de verlengde schooldag in te voeren op scholen met veel leerlingen waarbij de kans op het oplopen van achterstanden groter is. De ervaringen met de verlengde schooldag bij De Bataaf en De Kolibrie zijn veelbelovend en bieden inspiratie om dit uit te rollen naar andere scholen.´´

 

Bestaanszekerheid

Het hebben van schulden en een leven in armoede heeft impact op je welzijn en op het vertrouwen in de toekomst. Elvira Schepers licht toe: ‘’Landelijk maar ook in Winterswijk zien we dat de verschillen tussen arm en rijk steeds groter worden. De plaats waar je wieg staat hangt samen met de kans op een gezond en succesvol leven. Ook in Winterswijk staan er mensen aan de kant en zijn er nog steeds kinderen die zonder ontbijt naar school komen. Als PvdA pakken wij deze problemen vol overtuiging aan. Als het aan ons ligt, valt geen Winterswijker buiten de boot en kan iedereen volwaardig meedoen’’. Uit het verkiezingsprogramma volgt dat de PvdA vol blijft inzetten op de opgave Winterswijk Armoedevrij 2040. De PvdA pleit voor een ruimhartig armoedebeleid en goede schuldhulpverlening. De criteria om in aanmerking te komen voor het armoedebeleid moeten worden verruimd. Ook wil de PvdA het mogelijk maken om bijverdienen naast een bijstandsuitkering mogelijk te maken. Daarvoor moeten de regels worden verruimd.

 

Aandacht voor mentale gezondheid

Zorg en gezondheid hebben ook een prominente plek in het verkiezingsprogramma. De aanwezigheid van ons SKB is essentieel voor laagdrempelige en goed toegankelijke zorg dichtbij huis. Een gezonde toekomst mag niet afhankelijk zijn van sociaaleconomische inkomensverschillen. De PvdA wil investeren in preventie en het bestrijden van de grote gezondheidsverschillen. Ook moeten mentale problemen volgens de PvdA beter bespreekbaar worden, zodat klachten eerder herkend kunnen worden. ‘’We zien dat veel

mensen mentale problemen ervaren. De coronacrisis heeft dit versterkt. Met name bij jongeren. Door in te zetten op laagdrempelige ondersteuning willen we de mentale weerbaarheid versterken’’, aldus Schepers.

 

Betrokkenheid inwoners bij gemeentelijk beleid vergroten: ‘’Winterswijkers aan zet’’

Onder de noemer ‘’Winterswijkers aan zet’’ beschrijft de PvdA haar visie rondom participatie en betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentelijk beleid. De PvdA Winterswijker ziet de verbetering van de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners als één van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Om de betrokkenheid van Winterswijkers bij de politiek te vergroten wil de partij een burgerforum instellen. Een burgerforum bestaat uit een groep Winterswijkers die wordt ingeloot om mee te praten over een maatschappelijk vraagstuk. Op specifieke onderwerpen wordt een representatieve groep Winterswijkers gevraagd naar hun mening en ervaringen. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Er moet een Winterswijkse Kinderraad en een Kinderburgemeester komen om kinderen op jonge leeftijd te betrekken bij politiek en het democratisch proces. En als het aan de PvdA ligt komt er ook een lokale ombudsman. Winterswijkers kunnen bij de onafhankelijke en onpartijdige gemeentelijk ombudsman terecht met klachten over de gemeente.

 

Enkele andere voorstellen van de PvdA Winterswijk:

 

· Wijkbudget waarmee inwoners zelf aan de slag kunnen met activiteiten en initiatieven die bijdragen aan een leefbare buurt.

· Een Winterswijkse campagne om straatintimidatie tegen te gaan.

· De lokale verbinding bij energieprojecten moet worden versterkt. Minimaal 50% lokaal (coöperatief) eigendom/eigenaarschap wordt een vereiste.

· Het bestrijden van eenzaamheid is een belangrijke maatschappelijke opgave. Samen met lokale organisaties vormen we een lokale alliantie tegen eenzaamheid.

· De extra bijdrage van €75.000 die de gemeente sinds 2019 vraagt van de sportverenigingen moet worden teruggedraaid.

 

Het gehele verkiezingsprogramma ‘Met hart voor Winterswijk’ is integraal te lezen op de website van PvdA Winterswijk: https://winterswijk.pvda.nl/verkiezingsprogramma2022/.