Het Aaltense Goor en Zwarte Veen worden aangepakt tot een gebied waar de natuur een impuls krijgt, de landbouwstructuur verbetert, en tegelijk ruimte wordt gecreëerd voor recreatief medegebruik en waterberging. Dat is de strekking van het nieuwe plan voor dit gebied. Het plan is opgesteld door agrariërs/bewoners, natuurorganisaties, Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, de gemeentes Aalten en Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel.

 Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

·      Op het voormalig perceel Luiten wordt circa 25 hectare nieuwe natuur gecreëerd, en komen waterinlaten voor het vasthouden en bergen van water.

·      In het Aaltense Goor (circa 170 hectare) komen waterinlaten voor het vasthouden en bergen van water en wordt de kwaliteit verbeterd van de bestaande natuur.

·      In het Zwarte Veen komt een strook nieuwe natuur langs de Vennebulten. Ook wordt de kavelstructuur van de landbouwgronden verbeterd door het ver-/aanleggen van watergangen.

·      Op de Vennebulten wordt een deel van het bestaande bos omgevormd naar heide.

·      Door extra recreatieve routes en (eenvoudige) parkeergelegenheden wordt het gebied beter toegankelijk.

 Ook zijn in het nieuwe plan onder andere afspraken gemaakt over:

·      Het beheer van natuurgrond met mogelijkheden voor een rol van agrariërs in natuurbeheer alsmede de monitoring van effecten.

·      De verbetering van de water- en bodemkwaliteit in het omliggende gebied. LTO en Waterschap Rijn en IJssel gaan dit gezamenlijk oppakken.

 Daarnaast wordt door de gemeente Oude IJsselstreek de haalbaarheid nader onderzocht van de mogelijkheden voor natuurbegraven op de Vennebulten, windmolens in het Zwarte Veen en het toekomstig gebruik van het Zwarte Veen. Dit is een initiatief van de gemeente zelf.

 Vervolgaanpak

De uitvoering van het werk vindt op z’n vroegst volgend jaar plaats, omdat het plan nog nader uitgewerkt moet worden. Ook moeten de formele procedures voor besluitvorming en vergunningen nog worden doorlopen. Waterschap Rijn en IJssel blijft trekker van het proces, waarbij partijen zelf onderdelen zullen oppakken.

 Streep door oude plan 

Eind 2016 ging een streep door een eerste schets voor het herinrichtingsplan Aaltense Goor en Zwarte Veen, gelegen op de gemeentegrens van Aalten en Oude IJsselstreek. Aan dat plan bleken te grote juridische risico’s te kleven. Ook stonden er per saldo te weinig baten tegenover de kosten. Mede daardoor was er niet genoeg maatschappelijk draagvlak. Het nieuwe plan dat nu is gemaakt kan wel rekenen op brede steun. Alle partijen hebben zich maximaal ingespannen binnen de speelruimte die er was met respect voor elkaars belang en positie.