In Gelderland komen volgens planning genoeg windmolens als deze gerealiseerd worden via lokale gesprekken óf met medewerking van burgercoöperaties. Dat is de reactie van Gedeputeerde Staten op de nieuwe Monitor Wind op Land. Minister Kamp heeft deze naar de Tweede Kamer gestuurd. Die monitor schetst de situatie per 31 december 2016 en geeft aan dat de landelijke doelstelling in 2020 waarschijnlijk niet  wordt gehaald.  Volgens het dagelijks bestuur van de provincie Gelderland is een tijdige realisatie van de Gelderse windmolens lastig, maar niet onmogelijk. 

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk:” Door samen met inwoners en bedrijven af te wegen wat nodig is om energieneutraal te worden ontstaat inzicht en draagvlak. Vooral als daarbij ook de ruimtelijke mogelijkheden worden betrokken. Want 1 windmolen van 3 MW levert net zoveel energie als meer dan negen voetbalvelden met zonnepanelen. Dat vraagt veel ruimte, die er niet altijd is. Ook laat het project Windpower Nijmegen zien dat lokale participatie en draagvlak  leidt tot snelle realisatie van windmolens”.

Steeds meer gemeenten in Gelderland zijn bezig met het opstellen van lokale energievisies. Daarin bespreken gemeenten samen met inwoners, bedrijven en organisaties wat er moet gebeuren om energieneutraal te zijn en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. In Beuningen gebeurde dat met zogenaamde appeltaart-gesprekken. Daarin gaan inwoners op buurtniveau met elkaar in gesprek over de doelen, maatregelen en mogelijkheden.

 “Om hetzelfde comfort te houden zijn maatregelen nodig van zowel inwoners, bedrijven, scholen, sportclubs en ook de gemeente zelf” zegt Van Dijk. “En als je samen die maatregelen in kaart brengt, ontkom je vaak niet aan windmolens, want hebben we alle vormen van duurzame opwek van energie nodig. Dat kost tijd, maar op deze manier halen we kort na 2020 veel meer windmolens dan afgesproken”.

Als onderdeel van het Nationale Energie Akkoord zijn door provincies samen met gemeenten en andere belangenorganisaties, afspraken gemaakt over de inzet van windmolens in 2020 met een vermogen van 6000 MW. Voor Gelderland gaat het om 230,5 MW; afhankelijk van het vermogen gaat het om circa 93 windmolens. Daarvan zijn er 39 in gebruik, wordt voor 31 molens de bestemmingsplanprocedure momenteel doorlopen en zijn voor 19 molens locaties in onderzoek. Op andere locaties uit de Gelderse windvisie zijn er kansrijke plannen voor 24 windmolens en op locaties buiten de windvisie ideeën voor circa 49 windmolens. Deze windmolens kunnen op zijn vroegst na 2020 gaan draaien.