vriezehuis1

vriezehuis1WINTERSWIJK – Het college van B en W van Winterswijk wil bewoners en bedrijven in het buitengebied meer ruimte bieden voor nieuwe ontwikkelingen, zoals uitbreiding van minicampings en het splitsen van woningen. De benadering wordt voortaan ‘ja, mits’ als het gaat om aanvragen. Het college legt de startnotitie Omgevingsvisie Buitengebied Winterswijk 23 maart ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

 

De startnotitie is tot stand gekomen op basis van een brede inventarisatie van belangen van bewoners en belangenorganisaties. In de startnotitie staat ook de hoofdkoers voor de op te stellen omgevingsvisie. De nadruk komt te liggen op een ‘ja, mits’-benadering bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Deze benadering gaat uit van het ruimte bieden aan (economische) ontwikkelingen in het Winterswijkse landschap. Wel is een aantal spelregels geformuleerd waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn: de ‘mitsen’.
a. Behouden en ontwikkelen van ‘ruimtelijke kwaliteit’ op het gebied van landschap, water, ecologie en cultuurhistorie).
b. Ontwikkelen naar behoefte (o.a. wonen, werken, duurzaamheid, zorg, horeca, maatschappelijke voorzieningen etc.).
c. Er moet sprake zijn van ‘een goede ruimtelijke ordening’ (milieu en verkeersaantrekkende werking).
d. Betrek de omgeving vroegtijdig bij ruimtelijke planvorming.

Wat wijzigt ten opzichte van het huidige beleid?
De voorgestelde koers in de voorliggende startnotitie volgt voor een groot deel het huidige beleid dat in verschillende beleidsdocumenten is vastgelegd. Ruimte voor ontwikkeling met behoud van ruimtelijke kwaliteiten is de afgelopen jaren al de koers geweest. Dat is ook in het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied vastgelegd. Het bestemmingsplan biedt veel mogelijkheden om de bestaande bestemming te wijzigen naar een andere.

Naast het blijven volgen van de al ingezette koers voor het buitengebied stelt de startnotitie ook een aantal beleidswijzigingen voor. Ook wordt een aantal nieuwe beleidskeuzes gevraagd. Het gaat daarbij om de volgende aspecten:
1. het huidige beleid is op sommige punten terughoudend als het gaat om nieuwbouw. De startnotitie stelt voor om meer mogelijkheden te bieden voor nieuwbouw, mits:
a. er sprake is van een goede beeldkwaliteit,
b. bij nieuwbouw van enige omvang (meer dan het huidige bestemmingsplan biedt) sprake is van een vereveningsbijdrage in de vorm van sloop of aanleg van nieuw landschap.
2. Het instellen van een adviescommissie ‘Fysieke leefomgeving’ o.i.d. als onderdeel van de stichting Waardevol Cultuurlandschap, dat zich richt op het geven van een advies aan het college van B en W over ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een beleidsmatige afweging nodig is in het kader van een planologische procedure.
3. Het schrappen van de ‘kuub-regeling’ bij woningsplitsing.
4. Het aanscherpen van het gemeentelijk landgoederenbeleid.
5. Nieuw beleid met betrekking tot het oprichten van kleinschalige natuurbegraafplaatsen.
6. Meer ruimte om onder voorwaarde een mini-campings uit te breiden tot een ‘camping van het nationaal landschap’ en nieuwe minicampings ook mogelijk maken bij andere bestemmingen dan alleen de agrarische bestemming.
7. Onder voorwaarden ruimte bieden voor solitaire recreatiewoningen.
8. Onder voorwaarden ruimte bieden aan het exploiteren van gebouwen voor feesten en partijen in het buitengebied.
9. Onder voorwaarden ruimte bieden voor het plaatsen van zonnepanelen (op, aansluitend aan een bestaand erf of solitair gelegen).

Een concept-startnotitie heeft van 29 juni t/m 26 augustus voor inspraak ter inzage gelegen. Dat heeft geleid tot 29 inspraakreacties. De reacties hebben geleid tot aanpassing van de startnotitie.

 Vervolgproces
Na vaststelling van de startnotitie wordt de daadwerkelijke omgevingsvisie opgesteld. Het is de planning de visie eind 2017 voor besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Voorafgaand aan die besluitvorming wordt de omgevingsvisie voor zes weken ter inzage gelegd. Een ieder krijgt dat de mogelijkheid om een zienswijze te geven.