bomensnoeien

bomensnoeienWINTERSWIJK – Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk ligt, wordt het kappen van bomen in tuinen en op erven grotendeels vergunningsvrij. Het voorstel geldt voor bomen met een maximale omtrek van 100 centimeter. Alleen karakteristieke erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen valt niet onder deze vrijstellingsregeling. De gemeenteraad moet over het voorstel het finale besluit nemen. Volgens het college is de beeldbepalende en cultuurhistorische waarde van relatief kleine bomen in tuinen en op erven beperkt en is het niet nodig deze bomen via een vergunningstelsel nog langer te beschermen.

Het voorstel past bij het streven van de gemeenteraad naar minder regelgeving. Het kappen en vellen van bomen met een stamomtrek van meer dan 100 centimeter blijft wel vergunningsplichtig. Hetzelfde geldt voor karakteristieke erfbeplanting met eiken, beuken, lindes, kastanjes en walnootbomen; op advies van de commissie Cultuurhistorie stelt het college de raad voor om het vellen van deze boomsoorten niet onder de vrijstellingsregeling te laten vallen. Verder moet de gemeentelijke Bomenverordening worden aangepast aan de nieuwe Wet natuurbescherming die op 1 januari 2017 in werking is getreden. De Bomenverordening is hoofdzakelijk van toepassing op bomen in de bebouwde kom. Voor bomen buiten de bebouwde kom geldt in veel gevallen een vergunningsplicht op grond van de bestemmingsplanvoorschriften.