hsf

hsfWINTERSWIJK – De gemeente Winterswijk is onder voorwaarden bereid mee te werken aan de uitbreiding van HSF Logistics. De beoogde gronden aan de Misterweg hebben een natuurbestemming en zijn bij vorst in gebruik als ijsbaan. Het verlies aan natuurwaarden wordt door HSF gecompenseerd en de gemeente gaat met de Winterswijkse IJsvereniging in gesprek om de ijsbaan te verplaatsen naar
een nog nader te bepalen nieuwe locatie.
De HSF-vestiging in Winterswijk maakt de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling door. Het bestaande terrein wordt intensief gebruikt en biedt geen ruimte meer voor groei. De beoogde uitbreiding grenst aan het bestaande terrein en betreft vooral het stallen van vrachtwagens. Op termijn is een uitbreiding van de bedrijfshal gewenst.
De ontwikkeling van HSF past bij het gemeentelijke beleid van Winterswijk. De gemeente zet zich vanuit haar economisch beleid in voor passende werkgelegenheid, maar hecht ook waarde aan natuur en landschap. Voor de ontwikkeling moet het bestemmingsplan worden herzien. De gemeente stelt als belangrijke voorwaarden voor medewerking dat het verlies aan natuur wordt gecompenseerd en dat de ijsbaan kan worden verplaatst. HSF heeft hiertoe een compensatieplan opgesteld en inmiddels zijn gronden verworven voor natuurontwikkeling.

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe locatie van de ijsbaan, waarbij een combinatie van (sport en recreatie)functies de voorkeur heeft.
Omwonenden, belangenorganisaties en de provincie zijn door HSF Logistics geïnformeerd over de gewenste ontwikkeling en gevraagd om een reactie. HSF gaat nu samen met een  adviesbureau het plan verder uitwerken. Zij willen dit plan zo spoedig mogelijk aan het college van burgemeester en wethouders aanbieden. Wanneer het aan alle eisen voldoet zal het  ontwerpbestemmingsplan formeel ter inzage worden gelegd en kan iedereen het plan inzien.