devlier

 

devlierWINTERSWIJK – Winterswijk krijgt nieuwe 30 km-zones, verplichte fietspaden en een zoen- en zoefplek bij school De Vlier. B en W hebben dat besloten naar aanleiding van onder meer onveilige verkeerssituaties en nieuwbouw van woningen en een school. De maatregelen worden of zijn deels al uitgevoerd of worden volgend jaar van kracht. Het gaat om:

1. Eénrichtingsverkeer op de IJsvogelstraat (nieuwbouw Europalaan).

2. Verplichte fietspaden aan weerszijden van de Waliënsestraat (bij de rotonde).

3. Het twee-richtingen-fietspad aan de zuidzijde van de Schimmelpennincklaan tussen de Savornin Lohmanstraat en de Waliënsestraat wordt een verplicht fietspad

4. Een deel van de Schimmelpennincklaan tussen de Savornin Lohmanstraat en de Ravenhorsterweg wordt 30 km zone.

5. Bij de fiets- en voetgangersoversteek over de Schimmelpennincklaan moet verkeer op de Schimmelpennincklaan voorrang verlenen aan de overstekende fietsers en voetgangers.

6. Verplichte fietspaden langs de Parallelweg.

7. Verplichte rijrichting op de rijbanen van de Parallelweg.

8. De verbindingsweg tussen Vredenseweg en Vlierstraat in de Vliertuin wordt 30 km zone.

9. Deze weg wordt fietsstraat waarbij gemotoriseerd verkeer alleen is toegestaan tijdens de venstertijden (aan- en uitgaan van de school).

10. Een verplichte rijrichting in de Vliertuin, behalve voor fietsers, in de richting van de Vlierstraat.

11. Een parkeerverbod aan weerszijden van deze weg in de Vliertuin.

12. Een gehandicaptenparkeerplaats bij het politiebureau aan de Dingstraat.

13. Een maximale parkeerduur voor de overige parkeervakken in de parkeerhaven bij het politiebureau.

Europalaan

Op het Hazelderveld worden woningen gebouwd. Tussen de Hazelderstraat en de Merelstraat ligt momenteel de parallelweg van de Europalaan. Deze parallelweg wordt

anders ingericht en gaat de IJsvogelstraat heten. Dit wordt de ontsluitingsweg voor de nieuwe woningen. De straat is smal en naast een trottoir is er slechts plaats voor schuin parkeren. Daarom wordt daar eenrichtingsverkeer ingesteld. Ook fietsers volgen de aangegeven rijrichting. Het fietsverkeer in de tegengestelde richting maakt gebruik van het fietspad aan de overzijde van de Europalaan

Waliënsestraat

In het najaar wordt het deel van de Waliënsestraat tussen de Beusinkweg en de rotonde met de Schimmelpennincklaan vernieuwd vanwege groot onderhoud. Dat moment wordt benut om de weginrichting beter af te stemmen op de vernieuwde situatie bij de rotonde.

Het fietspad aan de westzijde wordt versmald en aan de oostzijde maken fietsers al gebruik van een vrijliggend fietspad. Bij de rotonde kunnen ze veilig oversteken. Hierdoor wordt de situatie voor al het verkeer overzichtelijker, logischer en veiliger.

Schimmelpennincklaan

De Schimmelpennincklaan is een ontsluitingsweg en schoolroute. Bij het groot onderhoud aan deze weg is besloten om aan de zuidzijde van de Schimmelpennincklaan een verplicht fietspad voor fietsers in twee richtingen aan te leggen, in aansluiting op de al aanwezige fietspaden in de omgeving. Fietsers zijn dan op de hoofdrijbaan niet langer gewenst.

Net ter hoogte van de school en de brug over de Whemerbeek is de beschikbare ruimte onvoldoende om een fietsvoorziening aan te brengen. Om toch voor voldoende veiligheid te zorgen op het wegvak langs de school moet de snelheid omlaag gebracht worden. Daarom is er voor gekozen om voor dat weggedeelte een 30 km zone in te stellen en de vormgeving van de weg daarop aan te passen.

Zoen en zoef

Tussen de Vlierstraat en de Vredenseweg wordt met de nieuwbouw van een basisschool een verbinding gemaakt voor bestemmingsverkeer van de school. Dat wordt een fietsstraat, waarbij gemotoriseerd verkeer alleen toegestaan is tijdens in- en uitgaan van de school en er een verplichte rijrichting geldt (van de Vredenseweg naar de Vlierstraat). In de fietsstraat wordt een ‘zoen en zoef’ gerealiseerd voor het halen en brengen van kinderen. Om de doorstroming van het haal- en brengverkeer te garanderen en de rijbaan vrij te houden voor het fietsverkeer, komt er een tweezijdig parkeerverbod en mag parkeren alleen in de aangewezen parkeervakken.