slingebeek1
slingebeek1WINTERSWIJK/ARNHEM – De bijzondere natuur in de Natura 2000-gebieden Bekendelle, Wooldse Veen en Korenburgerveen krijgt extra bescherming nu Gedeputeerde Staten van Gelderland de beheerplannen voor deze drie gebieden definitief hebben vastgesteld. Hierin staan maatregelen om er de natuur  te behouden en beschermen.  De beheerplannen zijn opgesteld met gemeenten, terreinbeheerders, waterschap, maatschappelijke organisaties en inwoners onder leiding van de provincie. 
(Foto: Boven Slinge, Jan Ruesink) 
Bekendelle
Voor de Bekendelle gaat het om maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Boven Slinge en het natuurlijker maken van de oevers. Ook wordt het beheer van het bos natuurlijker en neemt de neerslag van stikstof af. Daarnaast zijn er maatregelen om recreanten de natuur te laten beleven binnen de doelen voor natuur.
Wooldse Veen en Korenburgerveen
In het Wooldse Veen gaat het om maatregelen die het hoogveen in stand houden en uitbreiden. Er is al een knuppelpad aangelegd om het hoogveen beter te kunnen beleven. Bij het Korenburgerveen ligt de nadruk op het beschermen van de zeldzame galigaanmoerassen, hoogveennatuur en kamsalamander. Voor beide gebieden gaat het om maatregelen die het water in het gebied vasthouden zodat het hoogveen zich beter kan ontwikkelen. Dit gaat ten koste van het aanwezige bos. Daarnaast wordt voorzien in maatregelen die het effect van stikstof  op de natuur verminderen.
Willinks Weust
Het beheerplan voor Willinks Weust, het vierde Natura2000-gebied in de omgeving van Winterswijk, is nog niet definitief vastgesteld.
Indieners van een zienswijze kunnen binnen zes weken na vaststellen van het beheerplan en Nota van Antwoord beroep instellen bij de Raad van State. Daarna is het beheerplan onherroepelijk.