Vrijdagavond en -nacht 17 en 18 oktober hield de politie samen met diverse opsporingsinstanties een grootschalige veiligheidscontrole in het grensgebied in Oost-Nederland. De controle richtte zich naast uiteenlopende (verkeers)overtredingen op het tegengaan van criminaliteit, met specifieke aandacht voor mobiel banditisme. Vier verdachten werden aangehouden, meer dan 450 voertuigen werden gericht gecontroleerd en de snelheid van ruim 4500 passanten gemeten. Diverse goederen, waaronder drugs en een aantal wapens, werden aangetroffen en inbeslaggenomen.

De controle vond plaats van 22.30 tot 03.30 uur langs de snelweg A1 in de gemeente Rijssen-Holten. Er werd samengewerkt met verscheidene gespecialiseerde politieteams, opsporingspartners en collega’s in Duitsland. Ook een tweetal politiecollega’s uit Polen ondersteunden de controle. De politie Oost-Nederland heeft hen in het kader van internationale samenwerking uitgenodigd. De aanwezigheid van deze collega’s is erop gericht te leren van elkaars expertise en ervaringen uit te wisselen als het gaat om mobiel banditisme. Zo wil de politie van Oost-Nederland de (informatie)positie verstevigen in de aanpak van deze vorm van criminaliteit en daarmee ook de pakkans vergroten van bijvoorbeeld verdachte bestuurders.

De aanhoudingen hielden verband met het bezit van een wapen, verdenking van witwassen en het tonen van een vals identiteitsbewijs. Onder de 461 gecontroleerde voertuigen waren 56 vrachtauto’s. Deze werden niet alleen doorzocht in de grensstreek, maar ook in en rond Amsterdam op de A1. De voertuigen werden doorgelicht op buit, inbrekersgereedschap, drugs, lading en het bezit van vereiste (vervoers)documenten. Zowel drugs als een aantal wapens werden aangetroffen en inbeslaggenomen. 

Bestuurders, inzittenden en reizigers werden gevraagd naar reisroute en reisdoel. De controle leverde de nodige informatie op die in de toekomst waardevol kan zijn voor de uitvoering van onderzoeken en controles. Van de ruim 4500 passanten, overtraden 770 bestuurders de maximaal toegestane snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 188 km per uur. Eén bestuurder kreeg een rijverbod. De (Parket)politie inde voor € 9470,- aan openstaande boetes. Daarnaast kon de Belastingdienst, na ANPR-hits, € 11.000,- aan achterstallige belastingschulden innen. Van dertien bestuurders namen zij het voertuig in beslag. Voor ‘lichte’ overtredingen zoals rijden zonder rijbewijs, rijden zonder verzekering of APK werd voor in totaal vijftien personen een proces-verbaal opgemaakt.

Aan deze gezamenlijke (internationale) veiligheidscontrole werkten ongeveer 95 medewerkers mee van politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, Drugsexpertise Nederland en de Duitse politie.

Nederland heeft, net als veel ons omringende landen, last van mobiele bendes die Europa doorreizen met het doel een veelvoud vermogensdelicten te plegen. De bendes houden zich vooral bezig met woninginbraken, winkeldiefstal, straatroven en zakkenrollerij (high impact crime). De buit wordt verkocht of weer mee teruggenomen naar het land van herkomst. De politie zet in op een intensivering van de internationale samenwerking, afspraken en informatie-uitwisseling met de overige landen van Europa. Door heel het land wordt het aankomende jaar op diverse plaatsen acties uitgevoerd en controles gehouden om mobiel banditisme tegen te gaan.