Het Algemeen Bestuur van Hameland heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vastgesteld. Hameland heeft een operationeel resultaat – het saldo van door Hameland te beïnvloeden opbrengsten en kosten – bereikt van € 746.000 positief. In 2009, bij de start van de herstructurering van Hameland, kende Hameland nog een operationeel resultaat van € 3,7 miljoen negatief. De herstructurering heeft dus duidelijk haar vruchten afgeworpen.

Hameland blijft last houden van een negatief subsidieresultaat, het saldo van de salarissen Wsw enerzijds en de te ontvangen subsidie van rijkswege anderzijds. Zowel op de salarissen Wsw (landelijke Cao) als de subsidie van de rijksoverheid heeft Hameland geen invloed. In 2013 kende Hameland een subsidieresultaat van € 1,7 miljoen negatief. Ter vergelijking: in 2009, bij de start van de herstructurering, was dit nog € 1,4 miljoen positief. De daling van de door de rijksoverheid verstrekte subsidie is hier met name debet aan.

De oorspronkelijke begroting 2013 ging uit van een tekort van € 6,1 miljoen. Tussentijds is deze begroting bijgesteld naar € 3,9 miljoen negatief. Uiteindelijk is Hameland uitgekomen op een tekort van € 2,5 miljoen, dus ruim onder het verwachte tekort. Het tekort wordt veroorzaakt door reorganisatiekosten en het al genoemde subsidieresultaat. Zoals gezegd is het operationeel resultaat uitgekomen op € 746.000 positief.

Hameland blijft zich in 2014 focussen op haar kerntaak: het aan het werk krijgen en houden van de 1.550 sw-medewerkers. Ondertussen bereidt ook Hameland zich samen met de vijf aangesloten gemeenten voor op de Participatiewet. De gemeenten willen niet gezamenlijk de Participatiewet uitvoeren, waardoor Hameland niet wordt gezien als hét vehikel in de uitvoering. De kennis en kunde van Hameland mag echter niet verloren gaan. Hameland gaat daarmee een transitie in naar nieuwe organisatievormen en op termijn een ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling Hameland. Dit wordt in nauw overleg met het bestuur en de betrokken gemeenten vormgegeven.