In de raadsvergadering van 27 mei zijn Rik Gommers (WB), Wim Aalderink (WB), Ilse Saris (CDA) en Gert-Jan te Gronde (VVD) benoemd tot wethouder voor de komende vier jaar.

De gemeenteraad heeft ingestemd met hun benoeming voor de bestuursperiode 2014-2018. Na hun benoeming legden de wethouders de eed of belofte af. Daarmee zijn zij formeel geïnstalleerd en bevoegd tot het uitoefenen van hun functie.
Met de herbenoeming van Ilse Saris en Gert-Jan te Gronde eindigt hun raadslidmaatschap. Zij worden opgevolgd door Carla te Voortwis-Stroes (CDA) en Gosse Visser (VVD), die in deze raadsvergadering zijn geïnstalleerd als nieuwe raadsleden. Gosse Visser is de nieuwe fractievoorzitter van de VVD.

De portefeuilles zijn als volgt over de collegeleden verdeeld. Burgemeester Thijs van Beem wordt verantwoordelijk voor Bestuur en veiligheid en Vergunningverlening en handhaving. Wethouder Rik Gommers (WB) krijgt de portefeuilles Economie (deel industrie), Ruimtelijke ontwikkeling in de kern (plus verkeer en vervoer), Innovatie, duurzame energie en milieu, en Kunst, cultuur en erfgoed. Wethouder Wim Aalderink (WB) wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening, Basismobiliteit en Sport. Wethouder Ilse Saris (CDA) wordt verantwoordelijk voor Maatschappelijke participatie en zorg, Jeugd(zorg) en onderwijs, en Economie (deel centrum). Wethouder Gert-Jan te Gronde (VVD) krijgt de portefeuilles Financiën, Dienstverlening, organisatie en intergemeentelijke samenwerking, Landelijk gebied (inclusief ruimtelijke ontwikkeling) en Vrijetijdseconomie.

Na de benoeming van de wethouders hebben WB, CDA en VVD hun nieuwe coalitieprogramma 2014-2018 ‘Samen verder!’ officieel aan de gemeenteraad aangeboden. In het coalitieprogramma staan de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar. In deze bestuursperiode ligt de nadruk op het versterken van de lokale economie van Winterswijk, het realiseren van een stevige sociale infrastructuur en het verbeteren van een financiële positie van de gemeente door de schuldenlast verder terug te dringen. Het volledige coalitieprogramma is te downloaden op www.winterswijk.nl.