Winterswijk – Schaapherder Roelof Kuipers heeft tijdens en na de Kerst een protestactie ondernomen tegen de bezuiniging die de gemeente Winterswijk heeft aangekondigd. Vanuit de samenleving is spontaan een Facebook-actie gestart die inmiddels door bijna 3000 mensen wordt ondersteund. Er is groot draagvlak voor inzet van de schaapskudde in de openbare ruimte.

Bezuinigingsmaatregel
Het college van B&W van Winterswijk gaat bezuinigen op de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte, o.a. door over te gaan op machinaal maaien in plaats van de inzet van de schaapskudde. In de bekendmaking door de gemeente wordt gemeld, dat de maatregel een bezuiniging van €10000,- zou opleveren. Gevolg is, dat er niet voldoende inkomsten voor de schaapherder overblijven om de kudde te kunnen onderhouden.

Daarop heeft de herder met zijn kudde gereageerd met een protesttocht door Winterswijk. De talrijke steunbetuigingen bevestigen andermaal, dat de zichtbare aanwezigheid van de schaapherder met zijn kudde en hun invloed op het landschap, direct bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de omgeving voor inwoners en bezoekers.
Ondersteuning

De Stichting Landschapskudde Oost-Achterhoek heeft als doel het werk van de herder daar waar nodig te ondersteunen. Met de activiteiten wil ze bereiken, dat het structureel mogelijk blijft, om met de kudde een bijdrage te leveren aan verantwoord natuurbeheer en behoud van de meerwaarde voor recreatie en toerisme. Voor het vestigingsklimaat in het werkgebied is de kudde mede van economisch belang.

De Stichting heeft haar rekeningnummer opengesteld voor donaties onder de noemer “Red de kudde”, waarmee ze wil bereiken, dat daar waar beloning tekortschiet, er een bijdrage vanuit de stichting gedaan kan worden. 
Met bijdragen uit de samenleving wil de Stichting bereiken, dat op dit moment de kudde letterlijk gered kan worden. Voor de lange termijn werkt de stichting aan realisatie van een schaapskooi in het gebied. 

Diverse opdrachtgevers
Ook andere gemeenten in de Oost-Achterhoek maken gebruik van de diensten van de schaapskudde. De gemeente Winterswijk is één van de opdrachtgevers. De opdrachten worden uitgevoerd door de agrarische natuurvereniging  PAN, die de kudde daarvoor inhuurt voor de begrazing. Naast de gemeenten zijn ook terrreinbeherende organisaties als Geldersch Landschap, Natuurmonumenten en Waterschap Rijn&IJssel van belang als opdrachtgever.

Maatschappelijk verantwoord
De Stichting Landschapskudde heeft het College van B&W van Winterswijk in een brief verzocht, om als “groene gemeente in een Nationaal Landschap” haar verantwoordelijkheid te nemen. De gemeente Winterswijk kan het goede voorbeeld geven en daarmee ook andere instanties overtuigen van de meerwaarde van de inzet van de schaapskudde voor onderhoud van het landschap. Als er op alle fronten te weinig graasdagen zijn, betekent dat onherroepelijk het verdwijnen van de  schaapskudde. Dat moet met de grote steun vanuit de samenleving voorkomen kunnen worden.

Donaties
De stichting roept op om het werk van de kudde te steunen.
Dat kan door te doneren op IBAN nummer NL29 RABO 0137 9687 44, onder vermelding van “Red de kudde”.

Meer informatie: www.landschapskudde.nl  / morele steun: www.facebook.com/schaapskuddewinterswijk