In de raadsvergadering van 30 en 31 oktober 2013 neemt de gemeenteraad een besluit over de kadernota ‘De kracht van Winterswijk’. Deze nota beschrijft de visie en uitgangspunten van de gemeente Winterswijk voor het sociaal domein.

Vanaf 2015 krijgen gemeenten er veel nieuwe taken bij op sociaal gebied. Taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) worden overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdzorg wordt een gemeentelijke verantwoordelijkheid en de Participatiewet wordt ingevoerd. Hierin worden de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en delen van de Wajong (voor zover het mensen betreft met arbeidscapaciteit) samengevoegd tot één regeling.

 

Winterswijks kader

Gemeenten bereiden zich nu al voor op deze nieuwe taken. De gemeenten in de Achterhoek hebben gezamenlijk de kaders bepaald voor de uitvoering van deze transformatie in de nota ‘Achterhoekse kaderstelling voor het sociaal domein’. Bij de uitwerking van dit gezamenlijke kader werd duidelijk dat veel gemeenten ook lokaal vorm willen geven aan de zogenaamde transities. De Winterswijkse visie is uitgewerkt in de kadernota ‘De Kracht van Winterswijk’. De visie en uitgangspunten zijn gebaseerd op het coalitieprogramma ‘Met minder naar meer’ en de kadernota 2013.

 

Visie

De kadernota ‘De Kracht van Winterswijk’ gaat uit van de visie dat alle inwoners naar vermogen meedoen in de samenleving. Een groot deel van onze inwoners redt zichzelf, kan regie voeren over zijn leven en zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Mensen die zich niet op eigen  kracht kunnen redden, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid.

 

Uitgangspunten

Op basis van deze visie zijn de volgende uitgangspunten voor het sociaal domein geformuleerd:

1. Voor ons is de burger het uitgangspunt.
2. De Post is onze toegangspoort voor de zorg.
3. Wij bewaken onze toegangspoort zelf.
4. Wij werken met generalisten in een sociaal team.
5. Wij werken integraal en coördineren de zorg bij meervoudige problemen.
6. Wij hebben geen doelgroepenbeleid, we werken voor iedereen van -9 maanden 100.
7. Informele zorg  gaat vóór formele zorg.
8. Enkelvoudige zorg  zullen we enkelvoudig oppakken.
9. Wij organiseren zorg dicht bij huis, zoveel mogelijk lokaal geregeld.

10. Specialistische zorg willen we  (boven)regionaal organiseren.

11. Wij werken budgettair neutraal.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de kadernota ‘De Kracht van Winterswijk’ vast te stellen in de raadsvergadering van 30 en 31 oktober. Als de raad de kadernota vaststelt, kan binnen deze kaders verder vorm worden gegeven aan de transformatie van het sociaal domein. De uitgangspunten worden in de komende periode nader uitgewerkt, zodat Winterswijk op 1 januari 2015 klaar is voor de uitvoering van de nieuwe taken.