De gemeenteraad van Winterswijk neemt donderdag 31 januari een besluit over het ontwerp-bestemmingsplan ‘De Rikker, fase Vb’ en het bijbehorende beeldkwaliteitplan.

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het ontwerp-bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan vast te stellen. Daarnaast stelt het college de raad voor af te zien van een exploitatieplan, omdat er een exploitatieovereenkomst is afgesloten met de ontwikkelaar Vof De Rikker.

De gemeenteraad moet het ontwerp-bestemmingsplan formeel vaststellen om woningbouw in fase Vb van De Rikker mogelijk te maken. In deze fase is ruimte voor de bouw van maximaal 52 woningen. In samenspraak met de toekomstige bewoners zijn verschillende woningbouwsegmenten ontwikkeld:
• 8 huurwoningen via De Woonplaats
• rijwoningen voor starters en doorstarters
• kavels voor particulier opdrachtgeverschap
• 3 woningen/kavels voor bijzondere woonvorm in één bouwlaag als gevolg van de molenbiotoop
van molen De Bataaf.

Als de raad het ontwerp-bestemmingsplan vaststelt kan dit voorjaar gestart worden met het bouwrijp maken van de grond. Direct daarna kan gestart worden met de bouw van de eerste woningen.

 

In december 2009 sloten Vof De Rikker en de gemeente Winterswijk een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van een aantal binnenstedelijke locaties en de uitleglocatie de Rikker Vb. De Rikker Vb is gelegen in het plan De Rikker op de hoek van de Vredenseweg en de Jachthuisweg.

Kenmerkend voor het plan is de forse groenzone die als buffer tussen bestaande en de nieuwe bebouwing fungeert. De groenzone heeft een bergende functie voor het hemelwater en dient tevens als zichtlijn op molen De Bataaf. Het plan biedt de toekomstige bewoners relatief veel vrijheid ten aanzien van de beeldkwaliteit van de woningen. Het wordt in de Rikker Vb mogelijk om een moderne, duurzame woning of een traditioneler vormgegeven woning te bouwen. Het beeldkwaliteitplan/inspiratieboek is een hulpmiddel voor de toekomstige koper/bewoner om een keuzerichting te bepalen.