De provincie Gelderland wil de geluidsoverlast van verkeer op provinciale wegen aanpakken, zodat een gezondere woon- en leefomgeving ontstaat.  In het ontwerp  Actieplan Geluid 2013-2017 beschrijft de provincie de maatregelen en de wijze van uitvoering.  Het plan staat op de website www.gelderland.nl wordt eind december 2012 tot begin 2013 ter inzage gelegd. Het is mogelijk om op het plan in te spreken. Hiervoor wordt tevens een aankondiging in de huis-aan-huis bladen in Gelderland geplaatst.

 

In dit Actieplan is de prioriteit gelegd bij het aanpakken van te hoge geluidsbelastingen bij woningen langs provinciale wegen. De maatregel die de provincie toepast is het aanleggen van stil asfalt. Stil asfalt heeft niet alleen een positief effect  op de woningen zelf, maar ook op de bredere woon- en leefomgeving in de omgeving van de weg.  De provincie sluit hiermee aan bij de provinciale trajectprogrammering. Per wegtraject wordt een afweging gemaakt of er stil asfalt wordt aangelegd of niet.  In het plan staat hoe de provincie deze afweging maakt. Naast de bestaande 325 km stil asfalt die er al ligt op provinciale wegen, wordt er tijdens de uitvoering van dit plan nog 70 km stil asfalt aangelegd. Van de 1200 km provinciale weg in Gelderland zal dan in totaal circa 400 km voorzien zijn van stil asfalt.

Definitieve plan

De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve Actieplan Geluid 2013-2017. Tegelijkertijd met het bekendmaken van het definitieve Actieplan Geluid wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, geïnformeerd over wat daarmee is gebeurd. Tegen de vaststelling van het Actieplan is, na verwerking van de ingediende zienswijzen, geen bezwaar of beroep mogelijk. Het Actieplan bevat alleen beleidsvoornemens en voorgenomen maatregelen en is niet gericht op direct rechtsgevolg.