Veehouders die hun stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden Veluwe, Achterhoek of Rijntakken omlaag brengen met bestaande of nieuwe technieken kunnen subsidie krijgen. Provincie Gelderland heeft hiervoor 26,5 miljoen euro gereserveerd.

Toekomst voor Gelderse veehouder

Gedeputeerde Peter Drenth: “De agrarische sector is voor Gelderland van groot belang. We investeren in een land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed belegde boterham mee verdienen. Wij zien toekomst voor de boer die op een duurzame manier dieren houdt”, zegt Drenth.

Nieuwe techniek en moderniseren stallen

De regeling ‘Innovatie en modernisering stikstof’ bestaat uit 2 varianten. Subsidie voor innovatie is voor samenwerkingsverbanden in de agrarische sector die werken aan nieuwe technieken om stikstofuitstoot bij de bron te verminderen. Subsidie voor modernisering is voor individuele veehouders om verouderde stalsystemen te vernieuwen. Drenth: “De subsidieregeling steunt op twee gedachten. We willen het gemakkelijk maken om bewezen technieken voor stallen te gebruiken, die uitstoot bij de bron verminderen. Tegelijkertijd willen we initiatieven ondersteunen die werken aan nieuwe technieken.  Hiermee verlagen we de drempel voor toekomstige ondernemers om die technieken toe te gaan passen.” Om in aanmerking te komen voor één van deze subsidies moet de stikstofbelasting van de veehouderij op een Natura 2000-gebied omlaag. In de regeling staat ook hoeveel de stikstofbelasting minimaal omlaag moet om van de regeling gebruik te kunnen maken.

Moderniseren van stallen

Er zijn verschillende al bewezen technieken op de markt die zorgen voor minder ammoniakuitstoot uit dierenstallen. Een individuele veehouder kan voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van 1 of meer bewezen technieken subsidie aanvragen. Daarna wordt 30% van de stikstofreductie die het oplevert van zijn vergunning gehaald. Als de boer bereid is om een groter deel van de stikstofreductie in te leveren, gaat het subsidiebedrag omhoog. Voor modernisering is in totaal 15 miljoen euro aan  subsidie beschikbaar: 7,5 miljoen voor de Veluwe en voor de Achterhoek en voor het gebied Rijntakken (het Rivierengebied) ieder 3,75 miljoen.

Innoveren door te werken aan nieuwe technieken

Samenwerkingsverbanden tussen een onderzoeksinstituut en een veehouder kunnen subsidie krijgen voor het ontwikkelen van nieuwe technieken om uitstoot bij de bron te verminderen. De minimaal te verwachten stikstofreductie van de nieuwe techniek moet een vooraf bepaald percentage halen ten opzichte van een traditionele stal. Dit percentage verschilt per diersoort, omdat de mogelijkheden om uitstoot te beïnvloeden niet voor iedere diersoort hetzelfde zijn. Hoe meer je als ondernemer kunt beïnvloeden of aanpassen, hoe hoger dat percentage. Voor innovatie is in totaal 11,5 miljoen euro aan subsidie beschikbaar; 6,5 miljoen voor de vleeskalversector en 5 miljoen voor andere diersectoren. De subsidie is voor zowel de ontwikkel-, de meet- als de exploitatiefase.

Gelderse stikstofaanpak

De maatregelen zijn onderdeel van de Gelderse stikstof aanpak. De provincie werkt hieraan samen met Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, gemeenten en waterschappen. De maatregelen moeten leiden tot structurele verlaging van de stikstofneerslag, natuurherstel, verduurzaming van de sectoren en de mogelijkheid om nieuwe activiteiten op het gebied van wonen en werken in Gelderland vlot trekken.  Drenth: “We hebben een grote stikstofopgave. We willen in Gelderland kunnen wonen, werken, leven en recreëren en om dat te kunnen blijven doen moet de uitstoot en neerslag van stikstof omlaag om de natuur weer sterker te maken. Dat doen we samen met de sectoren Dat betekent ook het bieden van toekomstperspectief voor ondernemers die willen verduurzamen.”

Meer informatie

De subsidieregeling staat open tot 31 december 2023 of eerder als de plafonds bereikt zijn. Uitgebreide informatie is te vinden op de subsidiepagina. Potentiële aanvragers die meer willen weten over mogelijkheden en drempelwaardes kunnen een vooroverleg aanvragen via het Provincieloket.