Net als 2020 was vorig jaar een uitzonderlijk jaar. Het coronavirus en de bijbehorende maatregelen hadden impact op onze maatschappij, de gezondheidszorg en onze organisatie. Door onze gezonde financiële positie konden we in 2021 wel flink inzetten vanuit onze reserves. En zo de premiestijging voor onze verzekerden beperken. Het leidde tot een negatief resultaat van € 107 miljoen.
Keuzes voor toegankelijke zorg
Ook in 2021 zorgde het coronavirus ervoor dat onze zorg onder druk kwam te staan. Dankzij de enorme inzet van zorgmedewerkers is het gelukt om zorg te blijven bieden aan (corona)patiënten. Een deel van de behandelingen die vorig jaar zijn uitgesteld, vindt de komende periode plaats. Als Coöperatie Menzis hebben we in 2021 € 235,2 miljoen uit onze reserves gehaald, om de zorgpremie betaalbaar te houden. Dat is ruim € 140 per volwassen verzekerde. Het jaar sluiten we daarom af met een negatief resultaat van bijna € 107 miljoen. Onze solvabiliteit was eind 2021 143%. We hebben dus een gezonde financiële basis.
“Ik ben blij dat we met onze reserves de premiestijging konden dempen. Natuurlijk kunnen we dit niet onbeperkt blijven doen, want ook reserves raken een keer op”, vertelt onze CFRO Dirk Jan Sloots. “In de zorg hebben we te maken met enorme uitdagingen. Zoals de toenemende zorgkosten, omdat we steeds ouder worden en omdat er betere en vaak duurdere medicijnen komen. En de vraag naar zorg neemt toe, terwijl ook de personeelstekorten oplopen. Willen we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen, dan is het écht zaak om fundamentele keuzes te maken.”
Belang van inwoner voorop
De afgelopen jaren hebben we samen met zorgaanbieders, gemeentes, zorgkantoren en andere partijen in onze regio’s gewerkt aan regiobeelden en regiovisies. Dirk Jan: “Het is noodzaak om de regiovisies nu om te zetten naar concrete uitvoering. Zodat de zorg in de regio toegankelijk en betaalbaar blijft. Daarbij moeten we als samenwerkende organisaties de inwoner centraal stellen en ons eigen belang ondergeschikt maken. De coronapandemie heeft laten zien dat dit kan. Coöperatie Menzis zet zich nu in om regionale afspraken met elkaar te maken, prioriteiten te stellen en verantwoordelijkheden te nemen. De vrijblijvendheid moet eraf. We vragen ook de politiek daarvoor scherpe kaders te formuleren.”
Solidariteit weer als vertrekpunt
Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. We zorgen met elkaar voor elkaar, en we betalen allemaal premie. Maar die solidariteit staat onder druk. “Bijvoorbeeld omdat vooral gezonde mensen met een kleinere zorgbehoefte overstappen naar verzekeringspolissen met een lagere premie en een hoger vrijwillig eigen risico. Ook krijgen zorgverzekeraars met meer ongezonde verzekerden nu onvoldoende financiële compensatie voor de hogere zorgkosten die zij maken. De risicoverevening werkt dus niet goed genoeg”, licht Dirk Jan toe.
“Als we hierin een beter evenwicht willen, dan moeten we het vrijwillig eigen risico afschaffen en de risicoverevening verbeteren. Zodat de zorgkosten eerlijk worden gedeeld onder de inwoners van ons land.”
Stappen naar leefkrachtiger land
Onze inspanningen voor dit jaar gaan naar het verzekeren van duurzaam toegankelijke zorg, met meer inzet op preventie. We hebben onze strategie hierop aangescherpt. Waarbij we meer focussen op producten en dienstverlening, die daaraan bijdragen.
meer over onze jaarcijfers vind je HIER