rivierbeleving op de Linge bij Enspijk (Rivierengebied)

De provincie Gelderland heeft nieuwe, brede samenwerkingsovereenkomst(en) (SOK) gesloten met de drie Gelderse waterschappen. De ondertekening bekrachtigt afspraken over de samenwerking op het gebied van water en de daaraan gerelateerde natuur, voor de jaren 2022-2027. Met deze SOK’s kunnen Gelderland en de waterschappen urgente maatschappelijke opgaven nog beter dan voorheen oppakken. 

De betrokken waterschappen zijn Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Rivierenland. Alle partijen werken al jaren samen en zijn zich bewust van de grote vraagstukken waar  water een prominente rol speelt. Ook in 2022 wordt de gezamenlijke aanpak van natuur en water voortgezet. De in de SOK’s afgesproken samenwerking provincie-waterschappen wordt nog breder, nog integraler. Want we gaan gezamenlijk ook werken aan stikstof, Natura 2000, klimaatadaptatie, biodiversiteit en landbouw. En ook Energietransitie, Circulaire Economie en Cultuurhistorie staan expliciet op de wateragenda.

Met de opzet van de nieuwe samenwerkingsovereenkomsten kan de voortgang van de uitvoering beter gevolgd worden en kan er sneller worden ingespeeld op veranderingen. Het is mogelijk om projecten toe te voegen aan de samenwerking als de gezamenlijke noodzaak daartoe wordt gezien.

Watergedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Deze samenwerkingsovereenkomst met de waterschappen is breder dan ooit. Dat zegt veel over de steeds grotere rol die water in onze maatschappij inneemt. Het goede aan deze ontwikkeling dat we steeds slimmer gaan samenwerken. Dat zal ons Gelderland ten goede komen.”

Dijkgraaf Co Verdaas, Waterschap Rivierenland: “We kunnen de opgaven waar we voor staan alleen aan door goed samen te werken. Met deze samenwerkingsovereenkomst zetten we concrete stappen op weg naar een duurzame toekomst.”’

Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel: “Deze samenwerking versterkt onze ambities waar het gaat om onder meer het ontwikkelen en beheren van een klimaatbestendig watersysteem en het stimuleren van duurzaam landgebruik in ons gebied.  Hiermee kunnen we de extremen van zowel droge zomers als natte winters beter opvangen”.

Marijn Ornstein, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe: “Gezien de opgaven die voor ons liggen is samenwerking de enige weg voorwaarts. En daarom zijn we blij dat de samenwerking met de provincie met deze overeenkomst verder bestendigen.”

Voor deze samenwerking wordt ruim 69 miljoen euro vrijgemaakt. Gelderland steekt hier 25 miljoen euro in, de waterschappen 32 miljoen euro en Europa betaalt 12 miljoen euro mee.