WINTERSWIJK – De handhavingsactie op recreatiepark Het Rommelgebergte eind 2015 heeft geen misstanden op het gebied van veiligheid en overlast aan het licht gebracht. Wel is in het
afgelopen jaar aandacht besteed aan het opheffen van illegale bewoning van de recreatiewoningen. En de gemeente blijft voortaan scherp letten op illegale bewoning.

Recreatiepark ‘Het Rommelgebergte’ kampt al enkele jaren met overlast. Zo werden er in het verleden diverse hennepplantages aangetroffen, werd er een criminele organisatie opgepakt en vonden er
enkele ernstige geweldsdelicten plaats. Ook bewoners, gebruikers en eigenaren gaven in de afgelopen jaren regelmatig signalen af van onrust en overlast. Dit alles was eind 2015 aanleiding voor een grote
handhavingsactie door gemeente, politie, Belastingdienst, SDOA, UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
De uitkomsten van deze handhavingsactie en van de vervolgacties zijn afgelopen november besproken met de Vereniging van Eigenaren van Het Rommelgebergte. De conclusie is dat bij de controle geen hennepkwekerijen of andere ongeregeldheden (zoals bewijs van uitbuiting) zijn aangetroffen. Wel werd er een wapen in beslag genomen, maar deze is na onderzoek weer aan de eigenaar teruggegeven. De bevraging van in totaal 181 personen op zaken als identiteit, woonsituatie, werksituatie en voertuigbezit leverde daarnaast een duidelijk beeld op van wie er verblijven op het park en de aard van het verblijf. Diverse recreatiewoningen bleken illegaal permanent bewoond te worden, met name door mensen met een Poolse nationaliteit.
Permanente bewoning is op Het Rommelgebergte alleen met een zogenaamde ‘gedoogbeschikking’ toegestaan. De handhavingsactie bracht zes gevallen van permanente bewoning zonder gedoogbeschikking aan het licht. Deze eigenaren kregen via een ‘voornemen tot een last onder dwangsom’ een jaar de tijd om de overtreding te beëindigen. Sindsdien zijn vier overtredingen door de
bewoners voortijdig opgeheven. In twee gevallen heeft de gemeente in 2016 een dwangsom moeten opleggen van 1.000 euro per week. Deze dwangsom kan oplopen tot 50.000 euro.

De illegale bewoning op het park heeft sinds de handhavingsactie extra aandacht van de gemeente.Hiermee komt de gemeente ook tegemoet aan de overlast die de overige (legale) bewoners,
gebruikers en huiseigenaren van het park ondervinden. Zo is naar enkele ‘twijfelgevallen’ van illegale bewoning in 2016 nader onderzoek gestart. Daarnaast heeft de gemeente contact gelegd met
uitzendbureaus die arbeidsmigranten huisvesten in recreatiewoningen. Op deze manier wil de gemeente de problematiek rondom de illegale bewoning door arbeidsmigranten aan de bron aanpakken. Het probleem is namelijk ook dat voor deze werknemers vaak geen alternatieve woonruimte beschikbaar is. In 2017 verwacht de gemeente ook deze problematiek opgelost te hebben.